Chinese PinYin Chart

 
Female Voice
 
a
o
e
i
u
 
a
ai
ao
an
ang
o
ong
ou
e
ei
en
eng
er
i
ia
iao
ie
iu
ian
iang
in
ing
iong
u
ua
uo
ui
uai
uan
un
uang
ueng
e
an
n
 
a
ai
ao
an
ang
o
 
ou
e
 
en
eng
er
yi
yia
yao
ye
you
yan
yang
yin
ying
yong
wu
wa
wo
wei
wai
wan
wen
wang
weng
yu
yue
yuan
yun
b
ba
bai
bao
ban
bang
bo
 
 
 
bei
ben
beng
 
bi
 
biao
bie
 
bian
 
bin
bing
 
bu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p
pa
pai
pao
pan
pang
po
 
pou
 
pei
pen
peng
 
pi
 
piao
pie
 
pian
 
pin
ping
 
pu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m
ma
mai
mao
man
mang
mo
 
mou
 
mei
men
meng
 
mi
 
miao
mie
miu
mian
 
min
ming
 
mu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f
fa
 
 
fan
fang
fo
 
 
fou
fei
fen
feng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d
da
dai
dao
dan
dang
 
dong
dou
de
dei
 
deng
 
di
 
diao
die
diu
dian
 
 
ding
 
du
 
duo
dui
 
duan
dun
 
 
 
 
 
 
t
ta
tai
tao
tan
tang
 
tong
tou
te
 
 
teng
 
ti
 
tiao
tie
 
tian
 
 
ting
 
tu
 
tuo
tui
 
tuan
tun
 
 
 
 
 
 
n
na
nai
nao
nan
nang
 
nong
nou
ne
nei
nen
neng
 
ni
 
niao
nie
niu
nian
niang
nin
ning
 
nu
 
nuo
 
 
nuan
 
 
 
n
ne
 
 
l
la
lai
lao
lan
lang
 
long
lou
le
lei
 
leng
 
li
lia
liao
lie
liu
lian
liang
lin
ling
 
lu
 
luo
 
 
luan
lun
 
 
l
le
 
 
z
za
zai
zao
zan
zang
 
zong
zou
ze
zei
zen
zeng
 
zi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu
 
zuo
zui
 
zuan
zun
 
 
 
 
 
 
c
ca
cai
cao
can
cang
 
cong
cou
ce
cei
cen
ceng
 
ci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cu
 
cuo
cui
 
cuan
cun
 
 
 
 
 
 
s
sa
sai
sao
san
sang
 
song
sou
se
sen
seng
 
si
 
 
 
 
 
 
 
 
 
su
 
suo
sui
 
suan
sun
 
 
 
 
 
 
zh
zha
zhai
zhao
zhan
zhang
 
zhong
zhou
zhe
zhei
zhen
zheng
 
zhi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zhu
zhua
zhuo
zhui
zhuai
zhuan
zhun
zhuang
 
 
 
 
 
ch
cha
chai
chao
chan
chang
 
chong
chou
che
 
chen
cheng
 
chi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chu
chua
chuo
chui
chuai
chuan
chun
chuang
 
 
 
 
 
sh
sha
shai
shao
shan
shang
 
 
shou
she
shei
shen
sheng
 
shi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
shu
shua
shuo
shui
shuai
shuan
shun
shuang
 
 
 
 
 
r
 
 
rao
ran
rang
 
rong
rou
re
 
ren
reng
 
ri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ru
rua
ruo
rui
 
ruan
run
 
 
 
 
 
 
j
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ji
jia
jiao
jie
jiu
jian
jiang
jin
jing
jiong
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ju
jue
juan
jun
q
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qi
qia
qiao
qie
qiu
qian
qiang
qin
qing
qiong
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qu
que
quan
qun
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xi
xia
xiao
xie
xiu
xian
xiang
xin
xing
xiong
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xu
xue
xuan
xun
g
ga
gai
gao
gan
gang
 
gong
gou
ge
gei
gen
geng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gu
gua
guo
gui
guai
guan
gun
guang
 
 
 
 
 
k
ka
kai
kao
kan
kang
 
kong
kou
ke
kei
ken
keng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ku
kua
kuo
kui
kuai
kuan
kun
kuang
 
 
 
 
 
h
ha
hai
hao
han
hang
 
hong
hou
he
hei
hen
heng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hu
hua
huo
hui
huai
huan
hun
huang
 
 
 
 
 

for playing sound: soundapi.js created by soundapi.js Unoh Inc. 2006/11/02
for pop-up menu: Pop-up.js created by Pop-it menu- Dynamic Drive (www.dynamicdrive.com)